close

Slutanvändare garanti

Slutanvändare garanti

1. För de skador som omfattas av garantin, ansvarar FIAMMA för att felet åtgärdas. FIAMMA förebehåller sig dock rätten att avgöra huruvida produkten skall repareras eller bytas ut.

2. I händelse av defekter avseende material och/eller tillverkning, har kunden rätt till garanti i enlighet med lokala lagar och bestämmelser i det land där produkten köptes.

3. FIAMMA ersätter endast skador förorsakade av material- eller tillverkningsfel.

4. Garantin omfattar ej skador förorsakade av normalt slitage. Den omfattar ej heller skador förorsakade av icke fackmannamässig montering eller reparation, av att icke originalreservdelar använts, av att produkten modifierats på sätt som ej godkänts av FIAMMA eller av att anvisningarna i bruksanvisningen ej följts.

5. Vid åberopande av garantin skall konsumenten vända sig till den återförsäljare som levererat produkten. Därvid måste alltid produktens tillverkningsnummer anges och kassakvitto eller faktura som styrker köpet förevisas.(FIAMMA har rätt att kräva en kopia av köpehandlingen.) Vidare skall felet noggrant beskrivas – helst med hjälp av foton. Ofullständiga eller felaktiga uppgifter innebär att garantin ej gäller.

6. FIAMMA förbehåller sig rätten att vid varje tillfälle inkräva den produkt, för vilken garantin åberopas, för undersökning. Om skadan omfattas av garantin, kommer fraktkostnaden att ersättas av FIAMMA. Om skadan ej omfattas av garantin, kommer FIAMMA att översända ett kostnadsförslag för reparationen.